Til toppen

\ loading=

Oppstart av regulering for Brosundtunnellen

Planarbeidet for hele Brosundtunnelen under Ålesund bysentrum ble opprinnelig varslet i mars 2019. Planarbeidet skal nå gjenopptas, men kun for tunnelinnslaget i øst. Formålet med pågående planarbeid er å sikre nødvendig areal som skal brukes til kryssing, tunnelinnslag, lokale gater og løsninger for myke trafikanter.

Nå starter detaljreguleringen for en fremtidig Brosundtunnell.

Planarbeidet for hele Brosundtunnelen under Ålesund bysentrum ble opprinnelig varslet i mars 2019. Planarbeidet skal nå gjenopptas, men kun for tunnelinnslaget i øst, opplyser Ålesund kommune og Bypakke Ålesund i en pressemelding i dag. 

– Planavgrensningen for planområdet som nå blir varslet, gjelder det østlige tunnelinnslaget, på Ysteneset. I tillegg er det inkludert et område vestover langs E136 (Ålesundsvegen) for å sikre gang- og sykkelvei forbi meieritomten. Det kan forekomme mindre justeringer av planavgrensningen i den videre planprosessen ved behov, heter det. 

Det er Ålesund kommune som er forslagsstiller og Norconsult AS bistår som ansvarlig plankonsulent.

Bakgrunn for planarbeidet

Hvor bra kan ikke sentrum bli om en får fjernet gjennomgangstrafikk? Nå starter reguleringen som sikrer areal for en fremtidig Brosundtunell.

Planarbeidet for Brosundtunnelen er en politisk bestilling med forankring i Ålesund bystyre sin budsjettbehandling for 2017, der det blant annet ble satt av midler til planlegging og regulering av Brosundtunnelen.

Formålet med pågående planarbeid

Brosundtunnelen inngikk tidligere i første fase av Bypakke Ålesund, men ble gjennom den politiske behandlingen av denne forskjøvet til fase to.
– Finansieringen av Brosundtunnelen er foreløpig ikke avklart, og det er usikkert når realiseringen av prosjektet vil skje. På bakgrunn av dette, og fordi kommunen de siste årene har fått flere henvendelser om videreutvikling av eiendommene rundt Ysteneset, vurderer vi det som hensiktsmessig å dele planarbeidet for Brosundtunnelen inn i flere faser og delområder. På denne måten sikrer vi fremdrift, samtidig som vi raskere kan få på plass viktige avklaringer om blant annet arealbehov og trafikkløsninger.

Trafikkløsning

Som en del av det innledende arbeidet med planarbeidet for tunnelinnslaget på Ysteneset har de sett nærmere på to ulike konsepter for kryssing fra Ålesundsvegen (E136). Disse er et lysregulert T-kryss og rundkjøring, og rundkjøringen ser foreløpig ut til å være det beste alternativet. Når det gjelder internvegnettet, vil Sundgata måtte heves over tunnelinnslaget, og det vil ikke lenger være mulig å benytte dagens kryss ved bensinstasjonen for å komme seg fra Ålesundsvegen til Sundgata/Ystenesgata. Dagens kryss (mulig fremtidig rundkjøring) vil være reservert for tilkomst til og fra Brosundtunnelen. Se flere illustrasjoner under. 

Planavgrensing ved ny planoppstart. Illustrasjon Ålesund kommune.

 

 

 

Bypatriotens Kulturkalender

Se alt som skjer i Ålesund

Alltid mye å glede seg til!