Til toppen

\ loading=

Ålesund kommune med overskudd for 2023

- Vi er en kommune i stor omstilling. Spesielt gjelder det innen helse og omsorg. Selv om tallene viser at vi er på rett vei kan vi ikke senke skuldrene, sier kommunedirektør Jon Steven Hasseldal i Ålesund kommune etter at de foreløpige tallene for 2023 viser overskudd i regnskapet.

– Vi er en kommune i stor omstilling. Spesielt gjelder det innen helse og omsorg, og selv om tallene viser at vi er på rett vei kan vi ikke senke skuldrene, sier kommunedirektør Jon Steven Hasseldal i Ålesund kommune. (Arkivfoto/Bypatrioten).

Ålesund kommunes ureviderte driftsregnskap for 2023 viser et netto driftsresultat på 1,7 %, tilsvarende cirka 109 millioner kroner. Etter fondsdisposisjoner har kommunen et regnskapsresultat på 24 millioner kroner.

– Dette er gledelige tall, men det betyr ikke at vi kan senke skuldrene. Vi er en kommune i stor omstilling, men om de tallene vi ser nå står seg, betyr det at vi også kan sette av midler. Det kommer godt med i tiden fremover, sier kommunedirektør Jon Steven Hasseldal om det gledelige resultatet som vitner om flere grep, men også høyere inntekter enn først budsjettert.

Høyere inntekter enn budsjettert

Netto driftsresultat for 2023 ble cirka 30 millioner kroner bedre enn budsjettert, men 37 millioner kroner svakere enn i 2022. Økonomisjef Lars Fylling forklarer det gode resultatet hovedsakelig med at kommunen har hatt høyere inntekter enn budsjettert, i tillegg til at finansinntektene var langt høyere enn forventet. Både frie inntekter, eiendomsskatt og finansposter påvirker dette.

Dette er foreløpige og ureviderte tall, og det er noe usikkerhet knyttet til resultatet. Frie inntekter og eiendomsskatt var cirka 47 millioner kroner høyere enn budsjettert. Netto finansposter var cirka 133 millioner kroner bedre enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig høyere utbytter enn forventet, samt god avkastning fra finansporteføljen og overskuddslikviditet som har bidratt til det gode finansresultatet. Rentekostnadene var omtrent som budsjettert. Netto avkastning på finansielle omløpsmidler var positiv med 40 millioner kroner, mens det var budsjettert med positiv avkastning på 20 millioner kroner. Resultatet blir overført til kommunens disposisjonsfond.

Høsten 2023 innførte kommunedirektøren innkjøps- og tilsettingsstopp. Dette har også vært en medvirkende årsak.

Regnskapet preges av engangseffekter knyttet til kommunedelingen. Kommunen fikk et øremerket tilskudd til delingsarbeidet på 200 millioner kroner, som i stor grad har finansiert bruk av interne ressurser. Totalt sett er det i 2023 bokført cirka 125 millioner kroner til delingsarbeidet. Både Haram og Ålesund kommune vil ha betydelige utgifter knyttet til delingsarbeidet også i 2024.

Til tross for det positive resultatet for 2024 viser regnskapet at kommunen har store ubalanser i driften. Behovet for omstilling er stort på tvers av alle kommunalområder, men størst innen oppvekst og helse. Dette arbeidet prioriteres i 2024, og kommunedirektøren har startet opp et arbeid på dette.

– Jeg er glad og lettet over at den nye Ålesund kommune ser ut til å slippe å måtte dekke inn tidligere års merforbruk. Dette gir oss mulighetene til å starte opp med blanke ark, sier ordfører Håkon Lykkebø Strand.

Skal opp til kommunestyret før sommeren

Årsregnskapet blir nå overlevert til revisor, før det skal behandles av kontrollutvalget og formannskapene senere i vår. Kommunestyrene vil få regnskapet til behandling på sine møter i juni.

Bypatriotens Kulturkalender

Se alt som skjer i Ålesund

Alltid mye å glede seg til!