Til toppen

Ser på fremtidens ferdsel mellom Ålesund og Giske

Referansegruppe kalles de. Gruppa med mennesker fra forskjellige interesseområder som ser på løsninger for samferdsel mellom Ålesund og Giske i åra som kommer.

Referansegruppa holdt sitt tredje møte der forslag rundt samferdsel mellom Ålesund og Giske blir drøftet. Prosjektleder er Ole-Mathias Nes fra SVV.

(Av Fridgeir Walderhaug)

Torsdag hadde de sitt tredje møte, inkludert et innledende arbeidsmøte, invitert av Statens vegvesen (SVV).

-Det øker med mennesker, og dermed øker transportbehovet mellom Ålesund og Giske.
Samtidig er det nye krav som skal møtes, blant annet på sikkerhet, sier Ole-Mathias Nes, prosjektleder i SVV.

Han sier at dagens tunneler til øyene fungerer greit, men det er helt andre krav til blant annet sikkerhet, enn det var da de åpnet i 1987.

Innspill og ideer

-Blant annet er det ingen evakueringsmuligheter, noe som er et element i det denne gruppa ser på, sier han.

Drodling, kan en kanskje kalle det. For det er ideer og tanker som settes fram for å løse utfordringene en ser nå, og det vi vil møte i framtiden på Riksveg 568.

-Mange av forslagene og prosjektene er svært interessante, både når det gjelder mulig bro, eller nye tunneler.
Noen har vi droppet. Som eksempelvis gondolbane ut til øyene. Men da hadde vi nok fått høydekrav, slik vi har på eventuelle bruer.
For tunnelene er det mye snakk om stigningsgraden.

Holder ikke dagens krav

-Det betyr at tunnellene vi nå har ikke hadde blitt bygd i dag?

-De er brattere enn kravet, så det hadde nok vært et krav om å endre både det og muligheter til å evakuere om noe skulle skje, sier Nes.

I gruppa sitter det politikere, næringslivsinteresser, nødetatene og en rekke andre som har interesse av temaet.

Det er fritt fram for de som vil delta. Gruppen er åpen for alle, og SVV tar mot innspill.

-Jeg føler dette ble et bra møte med deltagere fra mange sammenhenger, og de kom med gode innspill i en fin dialog.

Referansegruppa er åpen for alle som ønsker å komme med innspill. Politikere, nødetater, transportører, Kystverket og en rekke andre er med.

Målsetningene viktig

Det er SVV som har invitert de som vil til å komme med innspill.

-En vil se på alle forslagene med bakgrunn i alt fra miljøgevinst og kostnad.
Så luker en bort prosjekt etter prosjekt, til vi sitter igjen med de beste og mest realistiske prosjektene.
Deretter blir det en høringsprosess, slik at en kan få en beslutning hos regjeringen i 2024.

-Det er voldsomme spenn i kostnader i de ulike konseptene, og hvordan de oppfyller målsetningene med prosjektet, sier han.

-Interessene er mange. Det er også meningene om løsningene.
Skal det være nye parallelle løp til dagens tunneler? I så fall må en søke om å få omgå stigningsgraden.
Eller skal en lage helt nye løp?
Kanskje ei bru, lenger øst?
Da må en fylle kravet til seilingshøyde.

-Vi ser at noen aktører ønsker ting nær sentrum, fordi de vil utvikle byen.
Andre vil ha ting lenger bort for å skåne bysentrum for mer trafikk, sier han.

-Hva er neste steg nå?

-Nå kan de komme med nye innspill et par uker.
Deretter går det hele til en transportøkonomisk analyse.
Disse analysene vil igjen gjøre lista med konsepter mindre, for da skal alle fakta fram, sier Nes.

Mange forskjellige løsninger har kommet på bordet i løpet av perioden referansegruppa har vært i sving. Her er skisser for hvor en kan vurdere å bygge bruer.

Kollektivt?

Løsningene for å dempe trafikktrykket i tunnelene kan også være å satse på kollektivtrafikken.

-Samfunnsmålene kan oppnås på mange måter. Derfor jobber vi nå med også kollektivtrafikken som en mulig løsning på å flate ut trafikken i tunnelene.
Dette er et tema Rolf Stavik fra Møre og Romsdal fylke orienterte om, sier han.

Stavik fortalte forsamlingen at det er stor pendlervirksomhet mellom sentrale punkt som Ålesund sentrum, Spjelkavika, Campus, Ålesund sykehus og flyplassen på Vigra.
Han mener at ved å øke hyppigheten på kollektivtrafikken kan en gjøre det mer attraktivt å benytte seg av kollektivtilbudene.

Stavik fortalte at det også ligger prosjekter på bordet rundt rutebåter og etablering av kai både ved Campus og flyplassen, men at disse prosjektene ikke er utredet enda.