Til toppen

\ loading=

15,5 millioner i statlige midler til Ålesund

Bypakke Ålesund har fått 15,5 millioner kroner fra en statlig tilskuddsordning. Pengene skal i følge Bypakke Ålesund brukes på sykkelfelt i Borgundvegen og tryggere skoleveg i Lerstadbakken.

For noen uker siden meldte Samferdselsdepartementet at Ålesund fikk 15,5 millioner kroner fra tilskuddsordningen for mindre regionbyer. Bypakke Ålesund hadde søkt om pengene, og skal bruke de til å utvide prosjekt som allerede er i gang på Åse og i Lerstadbakken. Dermed får vi gjort mer enn det som opprinnelig var planlagt begge steder.
Bypakke Ålesund fikk 15 millioner kroner fra tilskuddsordningen både i 2022 og 2023. Disse pengene ble brukt til gatestoppet for buss på Moa (2022) og sykkelveg i Tonningsgate (2023, opplyser Bypakke Ålesund på sine hjemmesider.

Sykkelfelt på Åse

Statens vegvesen er godt i gang med å bygge et nytt kollektivknutepunkt ved Ålesund sjukehus. I dette prosjektet var det planlagt sykkelfelt på en strekning på ca. 300 meter. Det har lenge vært et ønske om å etablere sykkelløsning på en lengre strekning.
Prosjektet får nå ca. 12 millioner ekstra som skal benyttes til å bygge sykkelfelt på begge sider av vegen fra Moa (ved Vindgårdsskiftet) til like før Hatlaåstunnelen (krysset ved Østre Hatlaåsvegen). Sykkelfeltene blir totalt ca. 1,8 km, og en viktig del av sykkelvegnettet i Ålesund.
Det er Statens vegvesen som er byggherre for prosjektet på Åse.
Trygg skoleveg i Lerstadbakken

Arbeidet i Lerstadbakken starter opp i juni.  Foto: Bypakke Ålesund

Det andre prosjektet som får penger er Lerstadbakken.

Ålesund kommune hadde allerede ca. 4 millioner til trafikksikringstiltak langs strekningen fra Meny Lerstad til Uno X Gåseid. Behovet for å gjøre tiltak langs strekningen er stort, og i løpet av planleggingen har vi fått god oversikt over utfordringene.

Når prosjektet får ca. 3 millioner kroner ekstra vil det være mulig å få gjennomført flere tiltak enn vi ellers hadde hatt mulighet til. De ekstra tiltakene vil være med på å gjøre skolevegen tryggere for mange barn. Tiltak som blir vurdert er utbedring av holdeplasser inkludert tilkomst til og fra, justering av avkjørsler og nytt gangfelt.

Arbeidet i Lerstadbakken starter opp juni, og skal være ferdig i løpet av høsten.
Det er Ålesund kommune som er byggherre for prosjektet i Lerstadbakken.

Om tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for en klima- og miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet ved å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange.
– For å bli tildelt midler fra ordningen må byområdene forplikte seg til å nå nullvekstmålet for persontransport med bil. Det må også foreligge en bypakke som er behandlet i Stortinget. På denne måten legges det til rette for at tiltakene som finansieres gjennom tilskuddet, kan inngå som en integrert del av den øvrige klima-, miljø- og transportsatsingen i byområdet, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård når han delte ut tilskuddet.
Tilskuddet skal gå til mindre investeringer i gang- og sykkelveier og kollektivtiltak, og kan ikke brukes til drift av kollektivtransport.