Vil åpne kraner for O´Learys- Om en velger å å gi skjenkebevilling i dette tilfellet skapes en ny praksis, i og med at kommunen da velger å ikke ta hensyn til at barn og unge ferdes i og omkring skjenkestedet, alene eller sammen med familie, skriver rådmann Liv Stette selv i sin innstilling til saken som skal opp i helse- og velferdsutvalget 17.september.

Rådmannen i Ålesund kommune åpner for en helt ny skjenkepraksis når hun går inn for å gi O'Learys skjenkebevilgning.

I kommunens eget bevilgningsreglement pkt. 4.2 heter det: «Skjenkebevillinger skal fortrinnsvis ikke tildeles skjenkesteder som i stor grad besøkes av barn og ungdom eller ligger i tilknytning til aktiviteter som retter seg mot barn og unge». 

Men til tross for rådmannen påpeker punktet, blir det tilsidesatt i konklusjonen. Rådmannen går inn for å gi O'Learys skjenkebevilling. Riktignok blir det beskrevet som en delvis innvilgning av søknaden, i og med det ikke skal skjenkes i bowling- og andre spillområder, men i praksis har det ingen stor betydning.

Rådmannens innstilling innebærer at kommunen se bort fra all tidligere praksis - og kommunens egne retningslinjer. Det anbefales å gi skjenkebevilling til en type virksomhet i et lokale som det tidligere aldri har vært gitt bevilling til. Det har knapt vært vits i å søke. Svaret hadde vært gitt på forhånd.

Vi har hentet ut noen sentrale punkter i sakspapirene:
«Driftskonseptet er tilpasset og tilrettelagt voksne, sportsinteresserte mennesker, og familier som ønsker mat- og underholdningsopplevelser», heter det i beskrivelsen.

Serveringsstedet kommer like ved kinoen, og vil dele fellesareal med denne. For å komme til kinosenterdelen må publikum gå forbi inngangen til O’Learys’ avdelinger både til høyre og venstre. Statistikk viser at største brukergruppen for kino er under 24 år.

I O’Leary-kjedens egen beskrivelse av eventsenter-konseptet, går det fram at av den totale omsetningen skal  ca. 30 % komme fra matservering, 45 % fra drikkevarer og 25 % fra spill og aktiviteter.

Nesten halvparten av inntektene skal altså komme fra såkalte «beverages». I dette uttrykket er det hovedsakelig snakk om alkoholholdig drikk.

I følge rådmannen vil det nye konseptet ikke bare konkurrere med skjenkesteder i bysentrum, men også skape et nytt marked. De vurderer at eventsenteret vil generere en omsetning som til dels vil komme på toppen av den eksisterende (vet man det?).

Konsekvenser av et avslag vil ifølge rådmannen: «…kunne være at mye av søkers forutsetning for oppstart og totale muligheter for lønnsom drift av O’Learys Moa faller bort, og at store investeringer går tapt. En kan også se for seg redusert drift, med færre ansatte. Med tanke på at prosessen med å etablere både bygget og stedet har pågått over lang tid, og der kommunen har vært involvert i prosessen, vil det kunne være uheldig at kommunen ikke på et tidligere tidspunkt har kommunisert hensyn som kunne virke mot å gi bevilling»

Det kommunen egentlig sier her er: «Bygg først og be om lov etterpå». Her har den nye aktøren hatt alle muligheter til å søke før man inngikk leiekontrakt. Det er da enhver tiltakshavers plikt å sette seg inn i rammebetingelser før man tar en investeringsbeslutning. Hvorfor venter de da med søknaden til sommeren 2018, når dørene skal åpne i høst?

I en tid der Ålesund kommune har innskrenket rammevilkårene for aktører i sentrum, kommer dette forslaget om å åpne kranene for en stor aktør som skal inn på nye Amfi. Dersom søknaden blir innvilget komme det til å endre kommunens egen praksis. Med vridninger som dette er man helt klart med på å forsterke en potensiell negativ utvikling i sentrum, tenker Bypatrioten høyt. En samlet bransje i sentrum ble ikke hørt da de advarte mot sviktende omsetning og potensiell fare for arbeidsplasser ved innføring av nye skjenkeregler i fjor. Nå er det altså likevel greit å fravike eget bevillingsreglement til fordel for én aktør på Moa.Er det rart man blir forvirret?Saken skal opp i helse- og velferdsutvalget 17. september.