Foreslår prisøkning på buss og hurtigbåtKostnadene for drift av kollektivtrafikk, har i følge en pressemelding fra Fylket, skutt i været siste året. Nå foreslår fylkeskommunedirektøren å øke takstene med fire prosent for både buss og hurtigbåt i 2023.

Fylkesdirektøren foreslår å øke takstene på buss og hurtigbåt med fire prosent. Forslaget skal behandles 12. desember.

Bakteppet for forslaget er i følge pressemeldingen en eksplosjonsartet økning av kostnader som ikke blirkompensert i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Pandemien har dempet den positive utviklingen som kollektivtrafikken var inne i, og endret befolkningen sitt reisemønster. Staten har kompensert inntektstapet, men ordningen blir avviklet fra 1. januar 2023, noe som gjør at man tvinges til å ta grep, heter det i meldingen.

- Uten kompensasjon, ser fylkeskommunedirektøren seg tvunget til å foreslå prisøkning på billetter på busser og hurtigbåter.

«Fylkeskommunedirektøren ser at de økende kostnadene på busskontrakter som følge av indeksutviklingen, gjør det nødvendig å benytte takst som et grep for å unngå vesentlig redusert busstilbud. Fylkeskommunedirektøren foreslår å øke takstene med fire prosent på enkeltbilletter og periodebilletter i 2023», ifølge saksframlegget.

Der går det også frem at fylkeskommunen har de samme utfordringene knyttet til indeksnr og kostnadsbilde på hurtigbåt-kontraktene som for buss.

(Fortsetter under)

Andelen reisende ekspoderte da det var gratis buss i Ålesund en periode. Nå er tilsanden imidlertid tilbake til normalt, og Fylkesdirektøren foreslår i tillegg ei økning i prisene. Hvor lurt er det tenker du? Er pris avgjørende for om du reiser kollektivt?

Økningen som blir foreslått er identisk med SSB sine forventninger til lønnsveksten i 2022, noe som betyr at fremlegget til økning for enkeltbillett og periodekort følger lønnsutviklingen.

Endringer i produktene

I takstsaken ligger det også forslag til endringar i produktene:

Å øuke prisen på periodekort FRAM student og FRAM ung til 500 kroner
Å innføre produktene FRAM voksen buss til 1.500 kroner og FRAM voksen buss + hurtigbåt til 2.100 kroner
Å fjerne verdikort og firmakort
Å innføre familierabatt på buss lørdag, søndag og helligdager (med unntak av 17. mai)
Å innføre betaling for sykkel (Barnetakst)

Fylkeskommunedirektøren tror innføring av familierabatt kan øke antall reisende, og få flere til å få kjennskap til kollektivtrafikk. De fleste andre kollektivselskap har allerede innført ei slik ordning, med positiv effekt på reisetllene. Rabatten fungerer slik at dersom en person er over 20 år i kategoriene voksen, honnør og student, kan man ha med seg inntil fire barn under 18 år gratis på reise med kollektivtransport i helgene, så lenge de reiser på samme reisestrekning.

Tror flere vil reise kollektivt

- Økning av takster på busser og hurtigbåter vil ikke nødvendigvis føre til vekst i kollektivtrafikken. Fylkeskommunedirektøren mener likevel den samla pakken av tiltak på de ulike produktene kan føre til at flere velger å reise kollektivt. Forenklingen av produktporteføljen er avgjørende for å kommunisere bedre med kundene, står det i saksfremlegget.

Når det gjelder takstnivå på fylkesveifergene, foreslår fylkeskommunedirektøren at fylkeskommunen følger Staten sitt AutoPASS-regulativ for fergetakster også fra og med 1. januar 2023, under forutsetning av at takstnivået som blir foreslått er tilstrekkelig kompensert.

Politisk behandling

Eventuelle endringer av takstene på buss, hurtigbåt og ferge blir behandlet sammen med økonomiplan for 2023-2026, som fylkestinget skal vedta 12. desember.

Saken skal først til rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, deretter eldrerådet, ungdomspanelet og til slutt til samferdselsutvalget 30. november.