Bli viet av ordføreren!Går du med planer om giftermål? Nå kan du bli viet av byens ordfører. I 2018 tar nemlig kommunene over vigselsrett etter domstolene og sånn kan det bli: 

I dagens formannskapsmøte ble det vedtatt at vielser i Ålesund kommune skal kunne foregå på denne måten:

Som hovedregel skal vielser skje fredager mellom kl. 11:00 – 14:00. Utenom dette tidspunktet må det avtales særskilt.

Rådmannen gis i oppgave å tilrettelegge for at vielsene kan finne sted innenfor verdige rammer og i egnet vigsels-/seremonirom.

Ordfører og varaordfører er i ekteskapsloven gitt vigselsrett. 

Tjenesten skal være gratis, så sant de som skal gifte seg ikke har spesielle ønsker om pynting, alternative lokaler, eller vigsel utover ordinære åpningstider. I slike tilfeller må kostnadsdekning avtales på forhånd. 

Det administrative ansvaret for vigselsordningen legges til servicetorget.

I tillegg kan også følgende personer bli godkjendt: 

Rådmann Astrid Jartrud Eidsvik

Kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal

Kultursjef Oskar Skulstad

Strategi-  og utvilkingssjef Anne Mette Liavaag

Bysekretær Irene Kalstad Aase

Endelig vedtak vil bli tatt i bystyret 7. desember.